Terapi

 Kontakt Schüsler Psykoterapi og Coaching: tlf. 22 16 30 24 - mail: henriette@byschusler.dk

Dynamisk Relationsorienteret Psykoterapi

Mine terapeutiske redskaber:

Dynamisk terapi

Arbejder med de bevidste og ubevidste lag (følelser, fornemmelser). Intentionen er at hjælpe klienten med at få indsigt i, hvordan forstyrrende tanker og adfærd kan hænge sammen med ubevidste konflikter eller traumer – ofte med rødder i barndomsoplevelser. Relationen mellem terapeut og klient spiller en central rolle ud fra den antagelse, at de vanskeligheder, der viser sig her, ofte også gør sig gældende i klientens relationer udenfor det terapeutiske rum. Den terapeutiske relation er vigtig for et godt samarbejde, men også en stor del af terapiens egentlige fokus. Livet vil altid være dynamisk (i bevægelse), da det ikke kan være statisk (stillestående).


Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Den primære kilde til forandring er relationen til terapeuten. Forstået på den måde, at der i den terapeutiske relation bliver arbejdet med de situationer der opstår i kommunikationen (følelser, angst og forsvar). De bliver drøftet i sammenhæng med tidligere eller nuværende relationelle oplevelser udenfor det terapeutiske samarbejde, for at opnå bevidsthed om, hvad der kommer i spil i relationen. Der arbejdes i nuet, kigges på sammenlignelige situationer i fortiden, for at opnå mere hensigtsmæssige reaktioner eller handlinger i klientens relationer.


Relationel psykologi - Tilknytningsteori

Det er en central antagelse i tilknytningsteorien, at tilknytningssystemet - det medfødte adfærdssystem, som motiverer børn til at knytte sig til deres omsorgspersoner - er aktivt livet igennem og fortsat spiller en aktiv rolle i voksenlivet. Tilknytning er lige så aktuelt og relevant for voksne, men viser sig naturligvis på andre måder end hos småbørn. Vores tilknytningsmønstre, som kan være trygge eller utrygge har stor betydning for, hvordan vi indgår i relationen med os selv og andre (f.eks. i parforholdet og venskaber). 


Kropslig tilgang

Kroppen viser via sit helt eget sprog, hvilken tilstand vi er i. Psykiske udfordringer og fortrængte følelser kan sætte sig som somatiske smerter og spændinger forskellige steder i kroppen. Samtidig kan du have været udsat for traumer, stress fyldte oplevelser eller tilstande, som har sat sig i kroppen og generer dit velbefindende.


Krop, hjerne og sind hænger sammen og spiller ind på hinanden. Kost, motion, Yoga, meditation, vejrtrækning og ophold i naturen har stor indflydelse på kroppens velbefindende og dermed også på vores psykiske helbred. Hvis det autonome nervesystem, som udspringer fra hjernen kommer i ubalance vil det stresse både de fysiske og psykiske processer. Dette ses specielt i forbindelse med langvarig stress, traumer, ulykker og andre belastende livskriser. Det er vigtigt, at din helingsproces ikke kun består i tale og reflektion (hjernen), men også har fokus på at komme ned i kroppen og mærke, hvad den giver dig af vigtige signaler, som guidning til, hvad du har brug for at handle på og ændre i dit liv.


Traumeterapi - SE metoden

Traumeterapi er en sammentænkning af biologi, neurovidenskab og kropsorienteret psykoterapi. En antagelse om, at et traume hverken er en sygdom eller en forstyrrelse, men snarere forårsaget af frygt, hjælpeløshed og tab, der kan helbredes ved at selvregulere høje arousal-tilstande og intense følelser. Arousal er hjernens vågenhed (alarmberedskab). Der arbejdes med forskellige kropslige og mentale øvelser, som kan regulere nervesystemet, for at opnå mere ro og balance.


Kognitiv samtale- og adfærdsterapi

I kognitiv terapi arbejder man med at indlære nye tankemønstre. Kognitiv terapi er en terapiform, som fokuserer på, hvad patienten tænker om sig selv og sine vanskeligheder. Metoden har specielt været brugt ved depression og angst, men kan også bruges til en række andre psykiske problemer.

Ofte kombineres hjælp til at tænke anderledes med hjælp til at handle anderledes. På den måde, oplever patienten gradvis at kunne mestre vanskelige situationer og får dermed mere støttende og positive tanker om sig selv.


Mentaliseringsbaseret terapi

Mentalisering dækker over en færdighed i at kunne opfatte og beskrive sig selv og andre som tænkende og følende væsner, hvis handlinger afspejler hensigter og planer, frem for alene at fokusere på ydre adfærd. Det at kunne se sig selv udefra og andre indefra. Mentalisering indebærer, at man reflekterer over, hvilke følelser og tanker, der ligger bag egne og andres handlinger.


Klientcentreret psykoterapi - Carl Rogers

Bygger på en humanistisk tankegang om menneskelig motivation. Retningen af denne tendens antages at være positiv. Dvs. at mennesket "af natur" vil udvikle sig og gøre sig gældende i den mest positive, konstruktive og kreative retning, der under de givne omstændigheder og betingelser gør sig mulig.

Der er kun en der kan skabe forvandling i dit liv - dig selv !

Men jeg hjælper dig gerne på vej med støtte og motivation i processen frem mod det, som du gerne vil opnå. Kontakt mig endelig på tlf. eller mail, hvis du vil høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig.

Send en besked

 
 
 
 

Kontakt:

    henriette@byschusler.dk

mobil: 22163024

         Roslevvej 34, 7870 Roslev

Kontakt


Schüsler Psykoterapi og coaching

Roslevvej 34

7870 Roslev

Mobil: 2216 3024

E-mail: henriette@byschusler.dk


CVR-nr.: 25398025


Følg os på de sociale medier

Medlem af

copyright © 2019, Schüsler Psykoterapi og coaching